جزوه تئوری پایداری سازه ها دکتر شیدایی

 

فصل اول: کلیات (مقدمه و مبانی)

فلسفه و چرایی مبحث پایداری سازه ها

تعریف پایداری و ناپایداری در سازه ها

نمایش سمبولیک پدیده های پایداری و ناپایداری

روش های بررسی پایداری سیستم های سازه ای و معیار های حاصل از آن ها

 

فصل دوم:رده بندی پدیده های ناپایداری ارتجاعی

ناپایداری نقطه حدی

ناپایداری نقطه دوشاخگی متقارن پایدار

ناپایداری نقطه دوشاخگی متقارن ناپایدار

ناپایداری نقطه دوشاخگی غیرمتقارن

حساسیت سازه ها و پایداری آن ها به ناکاملی ها

ناپایداری سیستم های با چند درجه آزادی

 

فصل سوم: پایداری ستون ها و تیر ستونها

بررسی پایداری ستون اولر

اثر شرایط مرزی در بار بحرانی ستونها

بررسی پایداری ستون های ناکامل

تعیین بار بحرانی ستون اولر بار روش های تقریبی

کمانش غیرارتجاعی ستون ها

بررسی رفتار ستون ها با استفاده از روش عناصر محدود

بررسی پایداری تیرستون ها

 

فصل چهارم:کمانش قاب ها

تحلیل کیفی پایداری یک قاب ساده

محاسبه بار بحرانی قاب ها با استفاده از روش تعادل خنثی

تاثیر نیروی محوری برسختی خمشی

تعیین بار بحرانی قاب ها با استفاده از روایط شیب

افت اصلاح شده

تعیین بار بحرانی قاب ها با استفاده از روش تحلیل ماتریسی سازه ها

تحلیل خطی سازی شده کمانش

تحلیل الاستیک مرتبه دوم

 

فصل پنجم: بررسی پایداری سازه ها به روش تحلیل غیرخطی عناصر محدود

 

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید