جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل دوم-مقاومت بتن)

جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل دوم-مقاومت)

در این فصل میخوانیم:

مقاومت بتن در فشار و کشش

تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت بتن

معادلات مقاومت بتن

روابط بین مقاومت های مختلف بتن

روابط بتن تخلخل و مقاومت

خستگی

 

 

 

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید