جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل سوم-پایداری ابعادی)

جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل سوم-پایداری ابعادی)

 

در این فصل می خوانیم:

ضرایب الاسیتیسیته استاتیکی و دینامیکی

رابطه بین مقاومت و مدول الاسیتیسیته

عوامل موثر بر مدولها

ضریب پوآسان

اندازه گیری مدولها

جمع شدگی و عوامل موثر بر آن

 محاسبه جمع شدگی

خزش و عوامل موثر برآن

محاسبه خزش

اثرات خزش در سازه

 

 

 

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید