جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل هفتم-دوام بتن)

جزوه تکنولوژی بتن پروفسور رمضانیانپور (فصل هفتم-دوام بتن)

در این فصل می خوانیم:

عوامل موثر در دوام بتن

شناخت عوامل خرابی بتن

مکانیزم عملکرد عوامل خرابی

ایمن سازی بتن در برابر عوامل خرابی

 

 

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید