بررسي قابليت داده هاي سنجنده Etm+ در تهييه نقشه كاربري اراضي (مطالعه موردي سواحل جنوبي دريايي خزر)

عنوان مقاله بررسي قابليت داده هاي سنجنده Etm+ در تهييه نقشه كاربري اراضي (مطالعه موردي سواحل جنوبي دريايي خزر)

نام نویسنده

ستار

پست الکترونیکی

f4dccc782ae6c7674f77565e3d01233c

حجم فایل

557 کیلو بایت
   
کلمات کلیدی مقاله :
سنجنده +ETM, نقشه كاربري اراضي, سواحل درياي خزر, بهبود تباين, تجزيه مولفه¬هاي اصلي

 

چکیده مقاله :
به منظور بررسي قابليت داده¬هاي سنجنده +ETM مربوط به ماهواره لندست 7 در تفكيك اراضي و تهيه نقشه كاربري اراضي در پهنه¬اي از سواحل جنوبي دريايي خزر به طول 50 کيلومتر داده¬هاي رقومي اين سنجنده مربوط به تاريخ 11 نوامبر سال 2002 ميلادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. تصوير پس از بررسي از نظر بهبود تباين, تطابق هندسي با نقشه هاي رقومي توپوگرافي در مقياس 1:25000 و به روش نقاط كنترل زميني با استفاده از 8 نقطه و دقت 5/0 پيكسل انجام گرديد. پردازش‌هاي نسبت‌گيري طيفي، تجزيه مولفه¬هاي اصلي بر روي باندهاي اصلي با هدف بارزسازي تصوير صورت گرفت. سپس طبقه‌بندي تصاوير به روش نظارت شده و با استفاده از روش حداكثر احتمال انجام شد. که کاربري¬هاي کشاورزي, شهري, عرصه جنگلي و دريا تشخيص داده شد. همچنين صحت كلي و ضريب كاپاي كسب شده براي طبقه بندي با مجموعه باندهاي مناسب در مقايسه با واقعيت زميني مقدار صحت كلي 89 درصد و ضريب كاپاي 87/68 درصد را نشان داد.
مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
از آخرین خبرهای جوملا مطلع شوید